Dự án tại Hồ Chí Minh

7 sản phẩm 7 sản phẩm
Mới nhất

Đất nền

Thành phố Hồ Chí Minh, tên gọi trước kia là Sài Gòn, là thành phố trực thuộc Trung ương được xếp loại đô thị loại đặc biệt của Việt Nam
cùng với thủ đô Hà Nội. Dù chỉ chiếm khoảng trên 10% dân số và 0,6% diện tích,
nhưng Tp.HCM đã tạo ra khoảng 23% GDP, 30% số thu ngân sách, thu hút 20% nguồn vốn FDI của cả nước.